EFOP-3.3.7-17-2017-00046 módszertanok

1. Problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztése

1.1. Virtuális és hagyományos társasjáték

Módszertan kidolgozói: Kerchner Orsolya, Haranginé Nagy Ágnes, Szabó Lászlóné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra
Módszertan célja: A 10-14 éves korosztályos tanulók legyenek képesek felfedezni a virtuális és hagyományos társasjátékok legfőbb jellemzőit, fejlődjön térlátásuk, emlékezetük, logikai készségük, stratégiaalkotó képességük, alkalmazkodó képességük, szabálytudatuk, életszemléletük, problémamegoldó gondolkodásuk. Minden tanuló megtalálhassa azt, ami neki tetszik, amivel szívesen játszik.

1.2. Táblajáték manuális és digitális eszközökkel az alsó tagozaton

Módszertan kidolgozói: Tökölyi Erika, Poczkodi Edit, Birkás Józsefné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: Lényeglátás, képzelet, probléma felismerés, problémamegoldás, szabálykövetés, kezdeményezőképesség, összefüggés látás, induktív-deduktív következtetések, több megoldás keresése, időgazdálkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése. Továbbá tervezési készség, végrehajtási készség, kommunikáció, esztétikai érzék fejlesztése, az elfogadás és segítőkészség kialkítása.

1.3. Táblajátékok manuális és digitális eszközökkel a felső tagozaton

Módszertan kidolgozói: Haranginé Nagy Ágnes, Szabó Lászlóné, Kerchner Orsolya
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: Lényeglátás, képzelet, probléma felismerés, problémamegoldás, szabálykövetés, kezdeményezőképesség, összefüggés látás, induktív-deduktív következtetések, több megoldás keresése, időgazdálkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése. Továbbá tervezési készség, végrehajtási készség, kommunikáció, esztétikai érzék fejlesztése, az elfogadás és segítőkészség kialkítása.

1.4. Szabaduló szoba a diósgyőri Refiben

Módszertan kidolgozói: Bekéné Gattyán Ilona, Hunyadiné Kalecsár Mária, Nagy Sándor
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: alkalmanként 60 perc (minimum 5 alkalom/év)
Módszertan célja: A szabaduló szoba célja, hogy próbára tegye és fejlessze a fiatalok logikai, problémamegoldó, kommunikációs és kooperatív képeségeit. Független az iskolai eredményektől, iskolai élményektől és tapasztalatoktól. Sikerélényt és pozitív visszajelzést adva olyan gyerekeknek is, akiknek a tanítási órákon ritkán van sikerélményük, vagy akik az iskolán kívülre sem nagyon mozdulnak ki a komfort zónájukból.

1.5. Mesterségek címere - kreatív műhelymunka

Módszertan kidolgozói: Fodorné Varkoly Mária, Nagyné Szűcs Zsuzsanna, Kovács Gyula
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 34 óra (17x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: Megismertetni a tanulókat az ősi mesterségek történetével, a mesterségekhez kapcsolódó anyagokkal, eszközökkel, szókinccsel. Mesterségek gyakorlása. Pályaválasztás segítése.

2. Lelki és fizikai egészség fejlesztése

2.1. "Színház az élet" Drámapedagógiai a lelki nevelés szolgálatában a felső tagozaton

Módszertan kidolgozói: Orbánné Baksy Zsuzsanna, Dr. Darainé Juhász Bernadett, Grolmuszné Kovács Magdolna
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: Dramatikus játékok tanulása során konfliktuskezelő-, csoportépítő-, problémamegoldó-, személyiségfejlesztő tevékenységek megtanítása. A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, ön- és társismereti feladatok elsajátítása.

2.2. "Színház az élet" Drámapedagógiai a lelki nevelés szolgálatában az alsó tagozaton

Módszertan kidolgozói: Hubicska Zsuzsanna, Horkay Ibolya, Dr. Fodor Bertalanné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: Informális és nem formális tanulási lehetőségek által harmonikusan és differenciáltan fejlesszük tanítványaink egész személyiségét, ezáltal a gyerekek bátrabbak, közvetlenebbek, nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek. Erősödik önbizalmuk, intelligensebbek, fogékonyabbak lesznek, kíváncsiak a körülöttük élő emberekre. Célunk továbbá, hogy a gyerekek pontosan tudják kifejezni magukat, erősödjön empatikus képességük, finomodjon esztétikai érzékenységük, értsék, szeressék, óvák és tiszteljék a világot, amelyben élnek.

2.3. Népek tánca

Módszertan kidolgozói: Ráski Lászlóné, Balláné Kerekes Katalin, Soósné Vehofsits Éva
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra
Módszertan célja: Arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék, tiszteljék és szeressék hazánk és más nemzetek kulturális örökségét és nemzeti hagyományait, s azokat képességeikhez mérten gazdagítsák. Emellett megismerkednek más népek kultúrájával, más nemzeti értékekkel. A tematika által fejlesztjük a gyermekek általános műveltségét, képességeit az ön- és társadalomismeretét, mozgáskoordinációs, esztétikai kifejezésmódját, a ritmusérzékét, a térérzékelést, a testtartást, fantáziáját, kreativitását, amely a mindennapi életben fontos a tanulók számára. Fejlesztjük a társas kapcsolatok iránti érzéket: együttműködést, alkalmazkodást, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönözzük őket.

2.4. Művészetterápiás eszközök bevezetése a személyiségfejlesztés céljából az alsó tagozaton

Módszertan kidolgozói: Bakos Katalin, Nagyné Szűcs zsuzsanna, Fojtánné Miszkuly Szilvia
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: A művészetterápiás lehetőségek kialakításán keresztül a nevelés hatékonyságának és eredményességének növelése olyan, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő, tanórán kívüli programok létrehozása, melyek által megvalósul az átfogó kompetencia- és készségfejlesztés. A művészetterápia a nevelési- és életproblémák megoldására kínál egy sajátélményre épülő módszert. Az alkotófolyamat kreativitás-fejlesztő, önismeretet elősegítő rekreációs hatás. Az önismeret fejlesztésével, saját komplexusok felismerésével járul a személyiség kiteljesedéséhez, az identitás megerősödéséhez.

2.5. Művészetterápiás eszközök bevezetése a személyiségfejlesztés céljából a felső tagozaton

Módszertan kidolgozói: Bakos Katalin, Balláné Kerekes Katalin, Poczkodi Edit
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 30 óra (15x90 perces foglalkozás)
Módszertan célja: A művészetterápiás lehetőségek kialakításán keresztül a nevelés hatékonyságának és eredményességének növelése olyan, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő, tanórán kívüli programok létrehozása, melyek által megvalósul az átfogó kompetencia- és készségfejlesztés. A művészetterápia a nevelési- és életproblémák megoldására kínál egy sajátélményre épülő módszert. Az alkotófolyamat kreativitás-fejlesztő, önismeretet elősegítő rekreációs hatás. Az önismeret fejlesztésével, saját komplexusok felismerésével járul a személyiség kiteljesedéséhez, az identitás megerősödéséhez.

3. Informális tanulást célzó tevékenységek

3.1. LEGO és MegaLEGO, Giga puzzle

Módszertan kidolgozói: Fodorné Varkoly Mária, Jófalvi Viktória Anna, Papp Julianna Nóra
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra (5x180 perces foglalkozás)
Módszertan célja: A LEGO segítségével, az élményalapú, játékos tevékenységek során tanulóink kulcskompetenciái fejlődik, erősödik a kommunikációs és vállalkozói készségük, a problémamegoldó gondolkodásuk. A problémát egyszerű lépések sorozatára tudják lebontani és kitartóan a megoldás keresésére törekedni. Cél továbbá olyan tapasztalat nyújtása, amely gyakorlati, strukturált, közös játéktevékenységen alapszik: kreativitás fejlesztése, gondolkodásra nevelés (stratégiák felállítása, alkalmazása), a vitakultúra és a személyes megnyilatkozások fejlesztése (érvelés, pontos szóhasználat, önkifejezés), a gyerekek és a tanítók között közvetlenebb kapcsolat kialakítása, az élményszerzéssel egybekötött ismeretszerzés, aktív részvétel és tapasztalás, matematika kompetencia fejlesztése (nélkülözhetetlen a mindennapi élethez), szociális kompetencia fejlesztése, taktilis fejlesztés, szolgálja a kinesztetikai szükségletek kielégítését, vizuális fejlesztés ( a tanulók azonnal látják a miből ... hogyant), együttműködés fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése (irányok, méretek, viszonyítások)

3.2. Kutatók köre

Módszertan kidolgozói: Nagy Sándor, Tóth Zoltánné, Tökölyi Erika
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra (4 x 5 óra - 4 nap))
Módszertan célja: Ennél az informális tanulásnál az ismeretek elsajátítása nem tanórán belül történik. Az informális tanulásnál a tanulás járulékos tevékenység játék közben. A természettudományos tábor csodálatos élmény, hiszen korlátok nélkül kiélhetik a gyerekek a kreativitásukat, kísérletek által fogalmazhatnak meg tudományos téziseket.
Informális tanulást célzó tevékenységek; természettudományok megszerettetése, mielőtt a természetismeret tantárgy felbomlik: földrajz, biológia, kémia és fizika tantárgyakra. Eközben fejlődnek a kulcskompetenciák: kreativitás fejlesztése; gondolkodásra nevelés; a vitakultúra és a személyes megnyilatkozások fejlesztése; a gyerekek és a tanárok között közvetlenebb kapcsolat kialakítása; képesek legyenek a diákok nagyobb „közönség” előtt megnyilvánulni; az élmények összegyűjtésével tesz szert tudásra; támogatni, erősíteni, kiegészíteni az iskolai tanulást; aktív részvétel és tapasztalás; matematika kompetencia; szociális kompetencia.

3.3. Idegen nyelvi olvasókör

Módszertan kidolgozói: Molnárné Veres Angelika, Soósné Vehofsits Éva, Szitka Szabolcsné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: Szókincsfejlesztés, kiejtés fejlesztése, kommunikációs készségek javítása, a közösségi érzés tudatos erősítése, élményszerzés az olvasás megszerettetése. Az idegen nyelvi célország kultúrájának megismerése.

3.4. "Előttünk az élet!" - gazda, gazdasszony leszek

Módszertan kidolgozói: Balga Zoltánné, Bekéné Gattyán Ilona, Szitka Szabolcsné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: A projekt célja a mesterséges (technikai), a természeti és a társas-társadalmi környezet tapasztalati megismerésére, elsősorban a mindennapi életvezetéshez szükséges gyakorlati tudás megszerzésére nyújt lehetőséget. Ezáltal hozzájárul a természettudományos és technikai kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia, valamint a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakításához. Erősíti a tanulók elkötelezettségét az egészség- és környezettudatos életvitel iránt. Főbb területei: a családi életre való felkészítés, a háztartási ismeretek, az egészségfejlesztés. Kiemelt célja a gyakorlati tevékenységekhez szükséges készségek és képességek fejlesztése, a szakszerű eszközhasználat elsajátítása, az alapvető technológiai folyamatok megismerése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása. Az ismerkedés a mindennapok tárgyi környezetével segíti a felelős, környezettudatos beállítottság és a kritikus fogyasztói magatartás kialakítását.

3.5. Kreatív médiaműhely - "Él a fotó!" - élményalapú fotózás

Módszertan kidolgozói: Hubicska zsuzsanna, Nagyné Szűcs Zsuzsanna, Takács Ildikó
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 22 óra
Módszertan célja: Informális és nem formális tanulási lehetőségek által harmonikusan és differenciáltan fejlesszük tanítványaink egész személyiségét, ezáltal a gyerekek bátrabbak, közvetlenebbek, nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek. Erősödik önbizalmuk, intelligensebbek,
fogékonyabbak lesznek, kíváncsiak a körülöttük élő emberekre. Célunk továbbá, hogy a gyerekek megismerkedjenek a kompakt és a tükörreflexes digitális fényképezőgépek használatával, a képek feldolgozásával, ezáltal finomodjon esztétikai érzékenységük, értsék, szeressék, óvják, tiszteljék a világot, amiben élnek.

4. Közösségfejlesztő programok, versenyek, vetélkedők

4.1. Olimpiai játékok a diósgyőri Refiben

Módszertan kidolgozói: Pálffy Anikó, Takács Ildikó, Kovács Gyula
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: A projekt célja, hogy megismertesse a tanulókat az ókori olimpiai játékokkal, személyes élményeiken keresztül táruljon fel előttük a kor történetének sport vonatkozású eseménye.

4.2. Városismereti verseny

Módszertan kidolgozói: Horkay Ibolya, Jófalvi Viktória Anna, Szántó Soltész Márta
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: Informális és nem formális tanulási lehetőségek, programok által megismertetni tanítványainkat szűkebb pátriárkánk: Miskolc és környéke nevezetességeivel, értékeivel, emlékeivel, múltjával és jelenével.

4.3. ÖKO program vetélkedővel

Módszertan kidolgozói: Balla Anikó, Fojtánné Miszkuly Szilvia, Jófalvi Viktória Anna
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: Ismeretbővítés, ÖKO tudatosság fejlesztése, teremtett környezetünk értékelése. Környezeti érzékenység növelése; környezeti értékek felismerése, tudatformálás - környezettudatos szemlélet fejlesztése; a Föld erőforrásainak kímélése, a természetes anyagok felhasználásának mérséklése; a természetbe kerülő hulladék csökkentése; élővilág és környezet egymásrautaltságának tudatosítása; ok-okozati összefüggések felismertetése; a hulladékká váló anyagok nyersanyagokká való átalakítása; együttműködési készség növelése

4.4. Hét próba

Módszertan kidolgozói: Balga Zoltánné, Papp Julianna Nóra, Tóth Zoltánné
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: Közösségépítés – közös játékok, vetélkedők alkalmával az adottságokat szem előtt tartó felkészítésből adódó eredmények megmutatkozása. Közösségi beilleszkedésük elősegítése. Bizalomépítés. Reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre nevelés.

4.5. Angol nyelvi tábor Miskolcon

Módszertan kidolgozói: Dr. Darainé Juhász Bernadett, Molnárné Veres Angelika, Orbánné Baksy Zsuzsanna
Módszertan foglalkozásainak éves óraszáma: 20 óra
Módszertan célja: A nyelvtanulás megközelítése más aspektusból; élménypedagógia.

 

Hozzászólások