Iskolánkról…

Iskolánk 1994-ben, Miskolc város első egyházi fenntartású általános iskolájaként kezdte meg működését. 2016 szeptemberében a 23. tanévet nyitottuk meg. Az első osztály, a diósgyőri református gyülekezet templomkertjében álló régi iskolaépületben 22 fővel indult. Nagy kihívást jelentett egy új iskola beindítása, a hagyományok kialakítása, a törvényi előírásoknak való megfelelés. Az iskolát hamar megszerették a környéken és a távolabb élő családok. Gyarapodásnak indult a tanulólétszám, mely azt eredményezte, hogy egy nagyobb iskolaépületre volt szükség. 1996-ban az akkor megszűnő, állami általános iskola épületébe költözhetett a református iskola közössége.

2002-ben – a 8 évfolyamra történő kiteljesedés miatt - szükségessé vált a régi épületszárny bővítése. Ekkor készült el a 12 tantermes új épületszárny, melyben a felső tagozat kapott helyet. A gyermeklétszám emelkedése a pedagógusok számának növelését is szükségessé tette. Ekkorra teljessé vált a szakos ellátottság, egy innovatív, a jövő felé tekintő tantestület végezte a gyermekek nevelését-oktatását.

2005-ben Varga Albertné alapító igazgatónő nyugdíjba vonult. Az igazgatóváltás a hagyományok, a kialakított értékek megtartása mellett innovatív szemléletet hozott az iskola életébe. A tanulólétszám folyamatos emelkedése mellett pályázatok, belső innovációk következtében megújult a nevelő-oktató munka.

2007-ben, a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület kezdeményezésére intézmény integráció következett be. Az Erdész Úti Óvoda és a belvárosban lévő Görgey Úti Óvoda szervezetileg az iskolához került, megtartva a szakmai önállóságot.  Az együttműködés meghozta gyümölcsét, mert az  óvodából-iskolába lépő gyermekek szinte teljes létszámban iskolánkban, illetve egyházi fenntartású intézményben kezdték, illetve kezdik meg jelenleg is az első osztályt.

2010-ben jelentős beruházás indult meg iskolánk életében – részben önerőből, részben a fenntartónk támogatásával – megépült a rég áhított gyönyörű tornatermünk, mely azóta is 100%-os kihasználtsággal szolgálja tanítványaink és a sportot szerető gyermekek életét.

2018-ban minden akadály elhárult az elől, hogy tovább bővítsük iskolánkat. Elkészültek a tervek, megkaptuk az engedélyt az iskola ebédlőjének és tálaló konyhájának, valamint a tetőtérben megvalósuló művészeti tantermek és vendégszobák beruházására.

Nevelési elveinkről:

Az iskola indulása óta egyházi fenntartású, a keresztyén értékekre alapozott neveléssel tölti be missziói küldetését. Büszkén hirdetjük és követjük Jézus Krisztus tanításait. Célunk a gyermekeket megismertetni az élő Istennel. Az eltelt évek bizonyítják, hogy tanítványaink a keresztyén nevelés eredményeként képesek bizalommal, reményteljesen tekinteni a jövő felé, értékrendjük alkalmassá teszi őket arra, hogy e mai, sok tekintetben értékvesztett világban szilárdan álljanak helyükön és feladataikban. Fegyelmezettek, tisztában vannak kötelességeikkel, érték számukra a tudás, tudnak hálásak lenni, a másikra figyelni.

A hit és erkölcstant minden gyermek felekezeti hovatartozása szerint tanulhatja iskolánkban (református, római katolikus, görög katolikus) heti 2 órában. Minden hétfőn hétkezdő istentisztelet keretében tudjuk elcsendesedve kezdeni a hetet, tanulni Isten igéjéből. A hét többi napján reggeli áhítat keretében nyílik lehetőség olyan témák, emberi, erkölcsi helyzetek megbeszélésére, mely további épülésére szolgál gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

A hit-élethez kapcsolódó hagyományok része az egyházi ünnepek méltó megünneplése, a családokkal együtt töltött szeretetvendégségek, szülői találkozók (teaklubok), egyházi, gyülekezeti közös rendezvények.

Iskolánkban az ősi református köszönéssel - „Áldás, békesség!” - gel köszöntjük egymást. Iskolánk logója, mely a nyakkendőn is aranylóan díszlik az imádkozó kézzel jelképezi egyházi jellegünket.

Élő kapcsolatot ápolunk református intézményekkel. Különösen is fontos számunkra testvériskolánkkal, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájával évek óta fennálló kapcsolatunk.

A nevelés szerves részeként, tanítványaink szabadidejének hasznos eltöltésére is neveljük őket. Ehhez nagy segítséget ad a Kisdiákok presbitériuma, mely az iskolai szabadidős tevékenységek szervezésének, diákönkormányzati jogokat gyakorló szervezete. Feledhetetlenek a közösen eltöltött alkalmak: kirándulások, erdei iskolák, farsangok, projekt hetek, egészségnapok, táborok. Képgalériánkban az alkalmakon készült fotók magukért beszélnek.

Oktatásunk:

Jelenlegi oktatási rendszerünk kialakításakor, építettünk az iskola hagyományaira, de figyelembe kellett vennünk a törvényi szabályozásokat is, mely valamennyi hazai oktatási intézmény számára kötelező érvénnyel bír.

Valljuk, hogy az általános iskola feladata mindenkor a szilárd alapozás és a tanulás megszerettetése. Különösen fontos ez az alsó tagozatban, amikor kialakul a gyermekek tanuláshoz való viszonya, mely meghatározó lehet egész életükre. Csak szilárd alapokra lehet tovább építkezni a felső tagozatban, középiskolákban majd a felsőoktatási intézményekben.

Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelv és irodalom, a matematika, de a készségtárgyak alapozására is!  A művészeti nevelés egyrészt a hagyományőrzést, a kreativitás fejlesztését valamint a kikapcsolódást, lelki megnyugvást is jelenti, de a mozgáskultúrát is fejleszti. Iskolánkban működik a Csomasz Tóth Kálmán Református Művészeti Iskola néptánc, szolfézs, hangszeres zene tanszaka. A közelünkben lévő Erkel Ferenc Zeneiskolában is sok tanítványunk vesz részt művészeti nevelésben.

A lelki egészség kialakítása és fejlesztése mellett éppoly fontosnak tartjuk a testi egészség, a sport, a mozgás megszerettetését, aktív gyakorlását is. Testnevelés óra keretében és tanórán kívüli tevékenységek alkalmával nyílik erre lehetőség: asztalitenisz, labdarúgás, judo, tartásjavító torna, aerobik, kosárlabda, kézilabda, időszakosan úszás, korcsolyázás valamint modern tánc közül választhatnak

Nevelőtestületünk folyamatosan törekszik a megújulásra. Az elmúlt években megvalósult tartalmi fejlesztést célzó pályázatok hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy gazdagodjunk korszerű, új ismeretekben és megismerjünk hatékony módszereket, eszközöket. A kompetenciafejlesztés és kooperatív módszerek alkalmazása mindennapjaink szerves részévé vált.

Mindehhez technikai felszereltségünk kiválónak mondható. Valamennyi tantermünkben rendelkezésre áll interaktív tábla, és folyamatosan gazdagítjuk szertárainkat hagyományos taneszközökkel is. Könyvtárunk állományát gyermekek és felnőttek számára érdekes, hasznos magyar és idegen nyelvű kiadványokkal rendszeresen bővítjük. Az állomány gyarapodásáról honlapunkon is tájékozódhatnak.

Eredményeink:

A tanítási órák sikeressége nagyban függ az órai fegyelemtől, a pedagógusok és tanulók felkészültségétől. Büszkék vagyunk az évek óta magas színvonalú magatartási és tanulmányi átlagunkra, tanítványaink iskolai, városi, területi, országos és nemzetközi versenyeredményeire.  2016-ban 250 olyan tanítványunk volt, akik kiemelkedő eredményt értek el tanulmányi és sport versenyeken.

8 évfolyamos általános iskolaként szeretnénk, ha az első osztályt nálunk kezdő gyermekek 8 éven át tanítványaink maradnának. Egyrészt örömmel, másrészt szomorúan vesszük tudomásul, ha a szülők 4. és 6. után mégis úgy döntenek, hogy elviszik gyermeküket iskolánkból gimnáziumba. Elfogadjuk, de hálásak vagyunk a 7. és 8. osztályban itt maradó tanulóinkért, akik - hosszú évek óta – mindannyian érettségit adó középiskolákba, nagy arányban gimnáziumokba nyernek felvételt, ahol a visszajelzések alapján látjuk, kiemelkedően megállják helyüket. Végzős diákjaink nagy része egyházi fenntartású gimnáziumban, legtöbbjük a Lévay József Református Gimnáziumban folytatja középiskolai tanulmányát.

Az országos kompetenciamérések eredményei is arról tanúskodnak, hogy tanítványaink tudása, a tudás alkalmazása magas szintű. Ennek megtartása és további fejlesztése kiemelt feladatunk.

Terveink:

Az újonnan induló osztályainkban első osztálytól kiemelt figyelmet szentelünk a magyar nyelv és irodalom tanítása mellett a matematika tantárgynak. Megvalósítjuk a tantárgy kiscsoportos oktatását, így nagyobb lehetőséget teremtve az egyéni tehetséggondozásnak, illetve ha szükséges a felzárkóztatásnak. Eddig alkalmazott módszereinket új, korszerű módszerekkel kívánjuk bővíteni (LEGO Matek, LEGO programozás stb.)

Az angol nyelv oktatását is 1. osztálytól kezdjük, majd egyre magasabb óraszámban folytatjuk a felső tagozat végéig. A szülői igények elsősorban az angol nyelv oktatását preferálják, de lehetőség van tanórán kívüli keretben a francia, olasz és német nyelvek tanulására is.

A mindennapos testnevelésbe, tanórai és tanórán kívüli keretek között a kézilabda (kezdetben szivacskézilabda) sportágat kívánjuk beépíteni. A sportág oktatásához szükséges humán és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Nyitottak továbbá a korábban felsorolt sportágak is tanítványaink számára.

Az informatika tanítását – a tantervi előírásoknak megfelelően – jelenleg 5. osztálytól kezdjük, de szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy már 4. osztályban megkezdődhessen ez a folyamat.

Bővítjük az iskolai, házi versenyek körét, hogy minél több tanuló – képességeiknek megfelelően – részesülhessen a versenyzés élményéből és sikerélményhez juthasson.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre a fejlesztésükhöz szükséges szakemberek bevonásával.

Pályázati forrásból jelentős eszközfejlesztést hajtunk végre és pedagógiai, módszertani kultúránk további megújulását tűzzük ki célul.

Az egészségnevelés, az egészségtudatos élet, a természetvédelem és a teremtett világ tiszteletére nevelés továbbra is legfontosabb feladataink között kap helyet.

Hálásak vagyunk az eltelt évekért, a volt és jelenlegi szülők önzetlen támogatásáért és bizakodóan tekintünk az előttünk álló időszak felé. Iskolánk vezérigéje vezet bennünket és reményt ad a nehéz helyzetekben, hálára késztet a megélt sikerekért:

„Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van.” (Róma 8,28)

Nagy Attila ig.