Az óvoda bemutatása

Vezér igénk: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” Mk.10,14.

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény.

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda, Erdész úti Tagóvodája 1993-tól református, keresztyén szellemiségben neveli a rábízott 3-6-7 éves gyermekeket. Óvodai nevelésünk feladatait a Református Óvodai Keretprogram szerint dolgoztuk ki, figyelembe véve az Országos Óvodai Alapprogram elvárásait.

Óvodai nevelésünk célja, küldetésünk

Célunk, hogy óvodánkban megvalósuljon a hitben és hitre való nevelés, melynek során a reánk bízott gyermekek találkozhatnak az Önmagát Kijelentő Istennel, egy szeretetteljes, biztonságot adó légkörben.

Nevelésünk környezet- és egészségtudatos.

Rávezetjük a gyermekeket arra, hogy, amit Isten teremtett, az jó; és felébresztjük feladattudatukat, felelősségérzetüket a teremtett világ felé.
Ennek megvalósítása érdekében végezzük a lakóhelyünkön folytatott természetvédelmi tevékenységeket, fa- és virágültetést, hulladékgyűjtést.
Hangsúlyozzuk az energiatakarékosság (víz, villany) fontosságát.
Felhívjuk a figyelmüket a rossz minőségű levegő, a szmog okaira, káros hatásaira.
Séták, kirándulások, megfigyelések alkalmával megismertetjük a környezettudatos életmód pozitív hatásait. Ezáltal megalapozódik a gyermekek környezettudatos magatartása, a környezet védelméhez és megóvásához szükséges szokások.

A református keresztyén értékeket ötvözzük az egészséges életmódra való neveléssel.

„Testünk a Szentlélek temploma.” 1 Korintus 6,19

Testünk ápolása, védelme, edzése a lelki egészségünkre is kihat, mert így leszünk harmóniában önmagunkkal és Istennel. Mivel testünk a Szentlélek temploma, ezért kötelességünk és felelősségünk, testünk megőrzése és gondozása, hiszen ajándékba kaptuk.

Célunk, hogy testi-lelki egészségünket, edzettségünket megőrizzük és fejlesszük.

A keresztyén értékrend személyiségfejlesztő hatásaival sportszerű magatartásra, egészséges, tiszta versenyhelyzetben lévő viselkedésre neveljük gyermekinket.
A sport a bibliai jellemformálás eszköze, a gyengébbek segítése, erősítése, az egészséges versenyszellem megtapasztalása, ahol nincs helye az önzésnek és a másik elnyomásának.
Célunk, hogy természetessé váljon, hogy azok az igazi győztesek, akik részt vesznek a versenyben, küzdelemmel, kitartással végigcsinálják feladatukat.
A sportjáték a mozgás öröme kell, hogy legyen.
A sport segíti a rendszeresség, fegyelmezettség, szabálykövetés elvének gyakorlati megvalósulását az élet más területein is. (munkajellegű tevékenységek: naposság, rendrakás, mozgásos és értelemfejlesztő szabályjátékok)
Óvodánk belépett a Bozsik programba, az MLSZ utánpótlás szervezésében, hogy a mozgás és az egészséges életmód, ill. a tehetséggondozás területén fejlődjenek gyermekeink.

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együtt megalapozzuk, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, nyitott és iskolaérett gyermekké váljon.

Mindezeket küldetésnek tekintjük, lelkesedésünkkel, hitünkkel, hivatástudatunkkal és viselkedésünkkel példát mutatunk, melyek olyan pozitív lelki többletet sugároznak, ami kellemessé teszi gyermekeink mindennapjait.

A tárgyi, szakmai feltételek adottak, az óvodapedagógusok a református keresztyén értékrend szerint végzik értékes, szeretetteljes nevelőmunkájukat.

Gyermekközösségünk létszáma 2023/2024 nevelési évben: 72 fő, 3 csoporttal működünk, mely osztott kis, középső és nagycsoport.

Óvodánk épülete családias jellegű, esztétikus, otthonos. Udvarunk fái, bokrai, kiskertje lehetőséget ad a környezetünk folyamatos felfedezésére, megismerésére, megszerettetésére. Udvari játékaink sokoldalúan fejlesztik a gyermekek egészséges életmódját és kielégítik gyermekeink mozgásigényét. Pl. Kombinált mászóka, kisvonat, babaház, filagória, stb. Mivel közel vagyunk Lillafüredhez, a Csanyik - völgyhöz, és a Vadas-parkhoz, ezért minden adottságunk megvan tágabb környezetünk megismerésére, a teremtett világ szépségének felfedezésére, védelmére.

Óvodánknak tálaló, melegítő konyhája van, óvodás gyermekeinket egészséges életmódra neveljük azzal is, hogy reformétkeztetést kínálunk számukra. Lehetőség van a különböző ételallergiában szenvedő gyermekek ellátására is. /Tej, tojás érzékenység, laktóz probléma, stb./

A gyermekek személyiségének és képességeinek fejlődését a családi neveléssel együttműködve segítjük elő. A tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztését megalapozzuk annak érdekében, hogy óvodásaink kiegyensúlyozottan fejlődő, önálló, iskolát váró gyermekek legyenek, akik képesek egyházi, felekezeti vagy egyéb fenntartású iskolában is megállni a helyüket. A Református Általános Iskolával nagyon jó kapcsolatunk van, ismerjük egymás munkáját, örülünk a közös munka sikereinek. Olyan programokat tervezünk, ahol a pedagógus és a gyermekek egyaránt megérzik az összetartozás jó kisugárzását, ízét. /Iskolalátogatás, játékos-foglalkozások, Szülői találkozók stb./

Minden évben különböző versenyeken veszünk részt: ovis tornaverseny, matematika verseny, versmondó és rajzverseny, ahol jó eredményeket, dicséretes helyezéseket érnek el gyermekeink.

Óvodánk az alábbi lehetőségeket kínálja a nevelési időben és azon túl:

   - néptánc
   - balett
   - zeneovi

A gyermekekben rejlő tehetség kibontakozásának elősegítése, esetleges hátrányok csökkentése érdekében 2017-től beindítottuk az iskolaérettség szintjének mérésére, a különböző részképességek fejlesztését elősegítő innovatív pedagógiai eszköz használatát, a DIOO-t. /Digitális Okos Játék Óvodásoknak/ A 21. század modern technológiáinak felhasználásával is igyekszünk minél hatékonyabban és játékosabban fejleszteni gyermekeink készségeit, képességeit.

Az óvodai felvétel érdekében, kérjük az óvodánk iránt érdeklődő családokat, szíveskedjenek telefonos egyeztetéssel megkeresni bennünket. A személyes találkozás további lehetőséget biztosít az óvoda megismerésére, a felvétellel összefüggő teendők megbeszélésére.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, a családokat!

Velezdy Zoltánné
Tagóvoda vezető